X

معرفی اداره کل

ف- اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس از جمله ادارات وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد که سازمان مزبور زیر مجموعه قوه قضائیه و ریاست عالی سازمان معاون قوه قضائیه می باشد. 

ب- مصوبه های قانون ثبت اسناد و املاک در ادوار مختلف : در دوره دوم قانونگذاری و در اردیبهشت ماه 1290 هجری شمسی قانون ثبت اسناد در 139 ماده تصویب شد. بموجب این قانون ادارات ثبت اسناد در حوزه های محاکم ابتدایی وزارت عدلیه تأسیس گردید . 

به جهت اینکه در قانون فوق ثبت املاک مورد توجه قرار نگرفته و ثبت اسناد اجباری نبود و اسناد ثبت شده نیز لازم الاجرا نبود در فروردین سال 1302 قانون فوق توسط مجلس چهارم منسوخ و قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده تصویب شد که طبق این قانون ثبت املاک اختیاری بود. در این قانون آمده اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصد تشکیل می شود. اول: ثبت املاک تا اینکه مالکیت، مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها تأمین و محفوظ گردد. 

دوم: ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود. 

این قانون نیز در سالهای بعد به تکرار اصلاح و در نهایت با تصویب قانون ثبت عمومی در سال 1310 شمسی ثبت املاک اجباری شد و ادارات ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور و اکثر شهرستان ها تأسیس گردید. 

در سال 1352 قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد. 

در سال 1354 قانون متمم ثبت اسناد و املاک و در سالهای آتی قوانین دیگری در ارتباط با وظایف سازمان ثبت به تصویب رسیده وظایف و مسئولیتهای جدیدی به سازمان ثبت محول می گردد. 

سازمان ثبت اسناد و املاک همانطور که در نامش پیداست جهت تثبیت مالکیت مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی و تسجیل اسناد تنظیمی بین آنها تشکیل تا با ایجاد ثبات قضایی و حقوقی در این مورد هم اشخاص به سرمایه گذاری تشویق و ترغیب شوند و هم مالیات و حقوق دولت در رابطه با معاملات رسمی وصول گردد. و از طرفی با ثبت ملک در دفاتر املاک متجاوزین به حقوق جامعه نتوانند حقوق مردم را پایمال نمایند. 

نظر به اینکه اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می شود رسمی و لازم الاجرا است و بدون مراجعه به محاکم از طریق اجرای ثبت به اجرا گذاشته می شود . 

در اجرای اهداف فوق محور فعالیتهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان فارس بشرح زیر می باشد که مختصر و فهرست وار به آن اشاره می گردد. 

  1. ثبت املاك كه توسط ادارات ثبت اسناد و املاك مستند به قانون مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدي آن انجام ميشود.

  2. ثبت معاملات نسبت به اموالغير منقول و منقول ( منظور از منقول امواليست كه بموجب مقررات نقل . انتقال آنها بايد با سند رسمي پذيرفته شود مانند اتومبيل).

  3. ثبت شركت ها و موسسات تجاري و غير تجاري و مالكيت هاي صنعتي و ثبت نام بازرگاني.

  4. اجراي مفاد اسناد رسمي مانند اسناد ازدواج و اموال منقول و غير منقول، ذمه، اجاره و معاملات با حق استرداد و چك و ... به استناد ماده 92 قانون ثبت و آيين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا.

  5. ثبت نكاح كه قائدتا بايستي در دفاتر رسمي ازدواج ثبت شود.

  6. ثبت طلاق كه وقايع طلاق نيز بايد پس از صدور راي از محاكم در دفتر رسمي طلاق ثبت شود.