باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی تاریخ ثبت : 1397/10/01
طبقه بندي : قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310
عنوان : باب پنجم- اجرای مفاد اسناد رسمی
file : <#f:671/>
:

ماده 92- مدلول كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی كه شخص ثالثی متصرف و مدعی مالكیت آن باشد. 


ماده 93- كلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مرجعه لازم الاجراء است. 


ماده 94- ملغی شده. 


ماده 95- عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مكلف هستند كه در مواقعی كه از طرف مامورین اجراء به آنها مراجعه میشود در اجرا مفاد ورقه اجرائیه اقدام كنند. 


مواد 96-97-98 ملغی شده. 


ماده 99- ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع به اجرای آنرا موقوف نمی كند مگر پس از اینكه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت كرده باشد. 

تعداد نمایش : 670 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها