ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاریخ ثبت : 1397/10/01
طبقه بندي : ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
عنوان : ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
file : <#f:671/>
:

مصوب 17/1/1379 و آیین نامه اجرایی ماده 140 قانون فوق الذكر 


بمنظور صدور سند مالكیت املاك واقع در بافت مسكونی روستاها ، وزارت مسكن وشهرسازی (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) موظف است بنمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای كلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار ومراكز دهستانها نقشه تفكیكی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد واملاك ارسال نماید . 


نقشه های تفكیكی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبتی اسناد و املاك براساس آن بشرح زیر اقدام می نمایند . 


1- در صورتی كه محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارك متصرفین صورتجلسه تفكیكی حاوی حدود قطعات ومشخصات متصرفین توسط نماینده ونقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسكن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن بنام متصرفین كه دارای مدارك دال برمالكیت می باشند سند مالكیت ارائه نماید ،‌یا در مالكیت وتصرف اشخاص اختلاف باشد،‌ همچنین در صورتی كه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد،‌موضوع در هیاتی مركب از مدیر كل ثبت اسناد و املاك استان و رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ویكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح ورای مقتضی صادر می گردد . 


2- هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده وبا تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود . در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حسب مورد مكلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. 


3- مشمولین این قانون از پرداخت كلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعداز صدور سند مالكیت شامل معافیت نخواهد بود . 


4- نحوه تشكیل جلسات واختیارات هیاتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفكیكی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ووزارت مسكن و شهرسازی (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) حداكثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . 


5- خانواده های تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره)‌ وسازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض ومالیات وهرگونه هزینه دیگر معاف می باشند . 


وزارت مسكن وشهرسازی – سازمان ثبت اسناد واملاك كشور 


هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پیشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وبنیاد مسكن وانقلاب اسلامی (موضوع نامه شماره 9897 / 41/1 مورخ 23/4/1379 ) وبه استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :‌ 


آیین نامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 


ماده 1- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است درطول برنامه سوم توسعه برای كلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراكز دهستانها ومراكز بخش روستایی نقشه تفكیكی وضع موجود بافت مسكونی روستا را به ترتیب اولویت به شرح زیر تهیه وبه اداره ثبت اسناد واملاكی كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد،‌ ارسال نماید : 


الف- نقشه باید حاوی طول ابعاد، مساحت نوع ملك قطعات و مشخصات متصرفین باشد . 


ب- نقشه باید به دو گونه تهیه شود : 


1- نقشه كلی بافت مسكونی روستاها با مقیاس مناسب حاوی مراتب بالا 


2- نقشه هرقطعه به صورت جداگانه با مقیاس مناسب حاوی اطلاعات فوق 


نقشه های مذكور باید به امضای نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و اعضاء شورای اسلامی روستا برسد . 


ج- چنانچه روستا دارای طرح جامع یا هادی باشد نقشه می بایست با تبعیت ازآن تهیه گردد . 


د- نقشه تهیه شده ، نیازی به تایید مراجع دولتی ندارد . 


ماده 2- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداقل بیست (20) روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری تاریخ نقشه برداری از طریق آگهی درنشریه محلی والصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی می رساند. شورای اسلامی روستا مكلف به همكاری و ارایه اطلاعات لازم و امضاء ذیل نقشه می باشد. 


تبصره – عدم همكاری وعدم امضای نقشه از سوی شورای اسلامی روستا مانع انجام كار نخواهد بود . 


ماده 3- بنیاد مسك انقلاب اسلامی نقشه تهیه شده را ضمن معرفی نماینده كتبا به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال می نماید،‌ نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به نمایندگی از سوی روستائیان تا مرحله صدور سند مالكیت موضوع را پیگیری نماید . 


ماده 4- اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماینده ونقشه بردار ثبت ارجاع می دهد تا به اتفاق نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفكیكی حاوی حدود مساحت قطعات نوع ملك و مشخصات ونحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برسد. 


تبصره – در صورتی كه نقشه با محل دارای اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قید و بعدا سوابق توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اصلاح می گردد و اگر نقشه با محل دارای اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اعاده می گردد . 


ماده 5- در صورتی كه طبق نقشه ارایه شده تعدادی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد حدود ومساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری كه در تعریض قراردارد در صورت مجلس تفكیكی درج خواهد شد. 


ماده 6- در صورتی كه محدوده مورد عمل دارای تجدید حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاك براساس صورتجلسه تفكیكی تنظیمی نسبت به صدور سند مالكیت بنام متصرفینی كه طبق سوابق ثبتی دارای مدارك دال بر مالكیت اعم از مشاعی یا مفروزی باشند اقدام می نماید ونسبت به سایر موارد مراتت را به هیات موضوع بند (2) ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع می دهد . 


تبصره – اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود درپرونده های ثبتی مانع صدور سند مالكیت نخواهد بود . 


ماده 7- درهر واحد ثبتی هیاتی مركب از مدیر كل ثبت استان و رئیس بنیاد مسكن استان ویا نمایندگان آنها ویكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشكیل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداری رسیدگی ورای مقتضی صادر می نماید. 


تبصره 1- دبیرخانه این هیات وهمچنین محل تشكیل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود . 


تبصره 2- دبیر هیات از بین كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدیر كل ثبت استان انتخاب و منصوب می گردد. 


تبصره 3- دبیر هیات مكلف است آرای صادره را در دفتر ثبت آراء‌ به ترتیب تاریخ ، ثبت و آمار آراء و اسناد مالكیت صادره را در پایان هرماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مركز ارسال نماید . 


ماده 8- درصورتی كه معلوم شود درآرای صادره هیاتها به علت سهم قلم ،‌ مطلبی ساقط، یا اشتباه بیّنی رخ داده یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد ،‌ چنانچه رای اجراء‌نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مكلف است مفاد رای اصلاحی را دردفتر آراء ثبت نموده و شماره وتاریخ آن در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید . درصورتی كه رای اجراء شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود . 


تبصره – مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیاتها و آرای هیات نظارت ، شورای عالی ثبت می باشد. 


ماده 9- هیات موضوع ماده (7)این آیین نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زیر رسیدگی و اقدام می نماید: 


الف – درصورتی كه برای محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده ویا تحدید حدود بعمل نیامده باشد رای به تحدید حدود قطعات بنام متصرفین صادر می گردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی درصورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات و صدور سند مالكیت اقدام گردد . 


ب- درصورتی كه متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدارك دال بر مالكیت نباشد و یا در تصرف یا مالكیت یا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر كارشناسان امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاك و یك نفر كارشناس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و نماینده بنیاد مسكن ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند . هیات پس از وصول نظریه كارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید . 


رای صادره به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود. 


تبصره – نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی باید جهت ادای توضیحات در محل حضور داشته باشد . 


ج – در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رای به مرحله اجراء درخواهد آمد . 


د- درصورتی كه عرصه متصرفی موقوفه باشد ومتصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد سند مالكیت اعیان به نام او صادر ودرغیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند مالكیت اعیان صادر گردد . 


هـ – در صورتی كه عرصه متصرفی متعلق به دولت یا سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذكور به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد . 


و- چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته و محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد این اعتراض در رابطه با اجرای این آیین نامه موثر نیست ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب كتبا یا به وسیله یك نوبت درج در یكی از جراید محلی به معترض ابلاغ می شود تا ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت محل ارایه دهد در غیر اینصورت اعتراض مذكور موثر نخواهد بود . 


ز- در صورتی كه نشانی مالك معلوم نباشد وقت رسیدگی به وسیله درج دریكی از جراید كثیرالانتشار آگهی واز مالك یا ذی الحقوق جهت شركت در جلسه دعوت بعمل می اید در صورت عدم مراجعه رای برصدور سند مالكیت بنام متصرف صادر و مراتب مجددا آگهی می شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست (20) روز از تاریخ انتشار آگهی سند مالكیت بنام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند(3) عمل می گردد . 


ح- در روستاهایی كه مشمول مقررات اصلاحات اراضی شده وعرصه بافت مسكونی آن جزء محدوده اراضی زارعین می باشد در صورتی كه درخواست ثبتی نشده باشد هیات رای به صدور سند مالكیت مورد تصرف را به استناد صورتجلسه تفكیكی بنام تصرف بدون انتشار آگهی نوبتی وتحدید صادر می نماید . 


ماده 10- چنانچه در حین انجام عملیات روستای مورد عمل به شهر تبدیل شود اقدامات مطابق این آیین نامه ادامه خواهد یافت . 


ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی وثبتی ودبیر هیاتهای موضوع این آیین نامه را فراهم آورد همچنین دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است ترتیب معرفی اعضای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را فراهم آورد . 


ماده 12- دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات ، در مدت بیست (20) روز نسبت به دعوت و تشكیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ودفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اعلام دارد . 


ماده 13- جلسات هیاتها در خارج از وقت اداری حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشكیل می گردد . 


ماده 14- به منظور نظارت برنحوه اجرای ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن هیاتی مركب از دو نفر (نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) به انتخاب روسای سازمانهای یاد شده در تهران تشكیل می گردد. هیات مذكور ضمن نظارت و پیگیری موضوعات مربوط حسب مورد می تواند نسبت به اعزام گروه یا گروههای بازرسی اقدام نماید . 


ماده 15- چنانچه دراجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات مطابق این آیین نامه خواهد بود. 


ماده 16- هزینه تهیه نقشه تفكیكی مطابق تعرفه ای خواهد بود كه همه ساله بنا به پیشنهاد بنیاد مسكن انقلاب اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد . 


ماده 17- هزینه های كارشناسی و هیات حل اختلاف و هیات منتخب مركز و بازرسان اعزامی وسایر هزینه ها برای هر جلد سند مالكیت كه هر سال با پیشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصی كه به همین منظور افتتاح می شود واریز و در پایان هر ماه با امضاء رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحــــساب پرداخـــت می شود . 


تبصره 1- مبلغ مذكور برای سال 1379 شصت هزار (60000 ) ریال تعیین می گردد . 


تبصره 2 - نحوه ومیزان وجوه پرداختی از محل مبلغ مقرر در این ماده طبق دستورالعملی از كه به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسید . 


ماده 18- مشمولین ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتی و هزینه تفكیك معاف می باشند ولی نقل و انتقالات بعدی شامل این معافیت نخواهد بود . 


ماده 19- خانواده های تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی از پرداخت هرگونه هزینه و مالیات و عوارض ناشی از اجرای ماده (140) قانون برنامه توسعه معاف می باشند . 


ماده 20- چنانچه برای بعضی از قطعات واقع در محدوده عمل قبلا سند مالكیت مفروزی صادر شده باشد مالكین آن از شمول این قانون مستثنی هستند . 


ماده 23- رسیدگی به تقاضاهای موضوع مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در خصوص املاك واقع در بافت مسكونی روستاهای مشمول ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه كه هر سال توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مشخص و به واحدهای ثبتی ذیربط اعلام می دارد . برای آن سال ممنوع می باشد این اعلام در مورد هر روستا فقط برای یكبار یعمل خواهد آمد . 


در مواردی كه متقاضی دلایلی دال برفوریت یا ضرورت اخذ سند مالكیت مورد تقاضا داشته باشد با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسیدگی به تقاضا بلامانع می باشد . 


تبصره – چنانچه ظرف مدت یكسال اقدامات بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در خصوص نقشه برداری و تسلیم به ثبت محل در مورد هریك از روستاهای اعلامی انجام نپذیرد اعلام مجدد آن مانع از پذیرش تقاضای موضوع مواد (147) و (148) نخواهد شد . 

 

تعداد نمایش : 848 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها