فصل دوازدهم - بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق ( 198 تا 200 ) تاریخ ثبت : 1397/10/03
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل دوازدهم - بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق ( 198 تا 200 )
: <#f:733/>
:

حوه بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق 


بند 198- رؤسای هر حوز ثبتی مكلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق اقلاً ماهی یكبار و دفاتر خارج از مقر اداره را حداقل هر شش ماه یكمرتبه شخصاً یا بوسیله بازرس یا كارمند مطلع و مورد اعتماد طبق فرمهای پیوست ارسالی بازرسی نمایند و لازم است در تنظیم صورتمجلس بازرسی به نكات زیر توجه فرمایند: 


1- بازرسان موظفند كلیه نكات مندرج در فرم صورتمجلس بازرسی را با دقت كامل و رعایت ترتیب مقرر در فرم یك به یك دقیقاً بررسی و در هر مورد صریحاً اظهار نظر و در صورت مجلس بازرسی خود قید فرمایند. 


2- در امور مالی مراقبت و دقت بیشتری معمول و صریحاً معلوم نمایند سردفتر در رسیدگی های قبلی هم بدهی داشته یا خیر؟ و در صورت داشتن بدهی قبلی تاریخ پرداخت آن صریحاً در صورتمجلس قید و مدارك مربوطه را نیز ملاحظه و گواهی نمایند. 


3- چنانچه سردفتر و دفتریار بدهكار باشند تذكر دهند فوراً در پرداخت بدهی خود اقدام و قبض رسید حاكی از پرداخت را به بازرس مربوطه ارائه و شماره قبض رل در صورتمجلس منعكس فرمایند. 


4- در مواردی كه امور سردفتری و یا دفتریاری دفترخانه به كفالت اداره میشود نام و نام خانوادگی كفیل را در صورتمجلس ذكر نمایند. 


5- هرگاه در عمل با مسائل دیگری مواجه شدند كه در فرم به آن اشاره نشده و انعكاس آن در صورتمجلس ضروری باشد آخر فرم در قسمت توضیحات مطلب را قید فرمایند. 


6- در كلیه مواردیكه تهیه و تنظیم فهرستهای اشاره شده در فرم صورتمجلس ضرورت دارد مراقبت نمایند در هر مورد به تعداد فسخ صورتمجلس فهرست تنظیم و ضمیمه هر نسخه فرمایند. 


7- صورتمجلس بازرسی بایستی در سه نسخه با خط خوش و خوانا و واضح و ذیل هر یك از نسخ و ضمائم آن را سردفتر و دفتریار و بازرس اعزامی با ذكر نام و نام خانوادگی و تاریخ امضاء و دو نسخه از صورتمجلس تنظیمی را به اداره كل ثبت مناطق ارسال فرمایند. 


8- مسئولیت اجرای دستورات بالا و نظارت در تنظیم صحیح صورتمجلس بازرسی بر اسامی فرمهای پیوست ب مدیران كل هر منطقه ثبتی بوده كه بایستی مراقبت كامل نمایند در گزارش و تنظیم صورتمجلس بتمام موارد مذكور در فرم جواب داده شده و به تمام ردیفهای مندرج در آن بترتیب به نحویكه محتاج به هیچ نوع مكاتبه و استیضاح مجدد نباشد رسیدگی قطعی و منجز بعمل آمده باشد. 


9- مقتضی است مدیران كل ثبت مناطق یك نسخه از صورتمجلس بازرسی و ضمائم آنرا برای رسیدگی و اقدامات لازم را به اداره كل امور اسناد و سردفتران ارسال فرمایند. 


بخشنامه شماره 8779/10-7/11/64 


فرم صورتجلسه بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق منضم به بخشنامه شماره 8779/10-7/11/64 سازمان ثبت 


1- شماره دفتر ازدواج 


2- شماره دفتر طلاق 


3- محل دفترخانه و حوزه ثبتی 


4- نام و نام خانوادگی سردفتر 


5- نام و نام خانوادگی بازرس یا بازرسان 


6- شماره/ تاریخ حكم یا دستور بازرسی 


7- مرجع صدور حكم بازرسی 


8- تاریخ شروع و خاتمه بازرسی بعدد/بحروف 


9- شماره و تاریخ اولین تا آخرین سند بازرسی شده از سند شماره/.......................... تاریخ............................... تا سند شماره/.......................... تاریخ .............................. 


10- در صورت بازرسی قبلی دفترخانه: الف: شماره/ تاریخ اولین سد تا آخرین سند بازرسی شده قلبی: از سند شماره/ تاریخ ........................ 


ب: نام و نام خانوادگی بازرس یا بازرسین قبلی 


11- اگر سردفتر كفالت دفترخانه های دیگری را نیز بعهده دارد مراتب با قید شماره دفترخانه و تاریخ كفالت ذكر شود. 

الف: دفتر ازدواج 


1- به رعایت ماده 1 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق، كلیه دفاتر موجود در دفترخانه مجلد بوده وتمامی صفحات آن دارای مهر و امضای نماینده دادستان میباشد، در تمام ثبتها رعایت شماره مسلسل شده و در ظهر صفحه اول و آخر دفاتر نیز تعداد كلیه صفحات با تمام حروف قید و ممضی و ممهور میباشد و از این حیث اشكالی بنظر رسید/نرسید كه مشخصات دفاتر ناقص و توضیحات سردفتر بشرح زیر است: 


2- با ملاحظه وقایع ثبت شده در دفاتر موجود دفترخانه: از حیث حفط فاصله سطور و تصحیح و اضافه آنها و باقی ماندن محل سفید و ابطال محلهای مذكور و حذف كلمات زیادی و تصحیح و اضافات دیگر رعایت مواد 3 و4 و5و 6 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310، شده است/ نشده است كه مشخصات دقیق اینگونه ثبتها و چگونگی نقائص و توضیحات سردفتر بشرح ذیل است: 


3- امضای ذیل ثبتهای واقعه ازدواج ملاحظه و كنترل گردید و از این حیث رعایت ماده 10 اصلاحی نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1313 شده است/ نشده است كه مشخصات ثبتهای ناقص و چگونگی امر و توضیحات آقای سردفتر بشرح زیر است: 


4- در ثبت وقایعی كه با وكالت از طرف زوج یا زوجه انجا پذیرفته، ضوابط مقرر در ماده 10- اصلاحی 1313 و ماده 11 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و سایر موازین قانونی رعایت شده است/ نشده است كه مشخصات اینگونه ثبتها و موارد نقص آنها و توضیحات سردفتر به شرح ذیل اعلام میگردد: 


5- در مواردیكه زوج و زوجه یا یكی از آنها كر یا گنگ و یا كور بوده اند مراتب در متن و ستون ملاحظات ثبتهای مربوطه قید و به امضای آقای سردفتر رسیده است و از این جهت رعایت ماده 12 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 شده است/ نشده است كه موارد نقص مشخصات این قبیل ثبتها و توضیحات سردفتر بشرح زیر است: 


6- كلیه قسمتهای خالی و سفید دفتر چاپی ثبت واقعه ازدواج دقیقاً و با خط خوانا توسط دفترخانه تكمیل و پر شده است و محل خالی سفید تكمیل نشده در ثبت ها ملاحظه نشد و كلیه موارد مقرر در ماده 13 نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق رعایت شده است/ نشده است كه فهرست مخشصات ثبتهای ناقص و توضیحات سردفتر ذیلاً اعلام میگردد: 


7- شروط ضمن عقد نكاح و یا ضمن عقد لازم دیگر كه بین زوجین مقرر شده و مشتركاً توافق و پذیرفته اند به امضای هر دو رسیده و از نظر امضای ذیل شروط در ثبتهای مورد بازرسی نواقصی مشاهده نشد/شد كه چگونگی امر و توضیحات سردفتر بشرح زیر است: 


8- چون برای اینكه سند ازدواج، سند رسمی محسوب شود علاوه بر سایر شرایط مقرر در نظامنامه دفتر ازدواج و طلاق و قانون ازدواج لااقل باید دارای شش امضاء بقرار ذیل باشد: 


الف- زن و شوهر ب- مجری یا مجریان صیغه طلاق پ- دو نفر شاهد یا بیشتر- (و اگر مجری صیغه عقد ازدواج یكنفر باشد در اینصورت لااقل امضای سه نفر شاهده لازم است): 


توضیحاً: در مواردیكه اجازه ولی زوجه نیز طبق مقررات مربوطه ضروری باشد بایستی دقت شود امضای ولی نیز ذیل ثبت دفتر وجود داشته باشد. لذا ثبتهای مورد بازرسی از این حیث نیز كنترل و اشكالی وجود نداشت/ داشت كه مشخصات ثبتهای ناقص و توضیحات سردفتر بشرح ذیل اعلام میگردد: 


9- شماره مسلسل دفترچه های نكاحیه در ستون ملاحظات دفتر ازدواج قید شده و ثبتهای تكراری و یا الحاقی ملاحظه نشد/ شد كه موارد نقص و توضیحات آقای سردفتر ذیلاً اعلام میگردد: 


10- در مورد آن قسمت از ثبتهائی كه مهریه مقرره مال غیرمنقول بوده است برابر مقررات مربوطه مهریه غیرمنقول با استعلام قبلی وضعیت ملك و تنظیم سند جداگانه در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و ثبت دفتر از این حیث تكمیل است و اشكالی بنظر نرسید/رسید كه موارد نقص و توضیحات سردفتر بشرح زیر است: 


11- در مورد ثبت واقعه ازدواج اتباع بیگانه كلیه ضوابط و موازین مقرر در ماده 18 قانون ازدواج مصوب 1310 و آئینامه زناشوئی ایرانی با اتباع غیرایرانی و سایر موازین و مقررات رعایت شده است/ نشده است كه موارد نقص و توضیحات سردفتر ذیلاً اعلام میگردد: 


12- وجوهی كه تأدیه آن بطور اقساط زوجین مقرر شده نظیر سایر اسناد رسمی از قبوض اقساط رسمی استفاده شده است/ نشده است كه چگونگی امر و توضیحات سردفتر بشرح زیر است: 


13- اعلامیه های ازدواج و حقوق دولتی متعلقه به آن و نیز حقوق دیوانی وضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 63 كل كشور بطور مرتب و منظم و صحیح تأدیه و ارسال و دفترخانه از بابت حقوق دولتی مقرره بدهی نداشت/ داشت كه در مورد واریز مبلغ ............................. ریال بدهی و كسر پرداختی مراتب به سردفتر تذكر داده شد و مشارالیه بموجب فیش شماره ............................... تأدیه نمود. 


14- موضوع اخذ و نگاهداری پاسخ استعلامات مربوط به رجوع یا عدم رجوع زوجه مطلقه هنگام ثبت واقعه ازدواج و همچنین گواهی پزشكی و سایر مدارك مستنداتی كه سردفتر ازدواج قانوناً مكلف به اخذ و نگهداری آنها میباشد و نیز تهیه و ارسال بموقع آمارهای ماهیانه و سایر اطلاعات خواسته شده توسط اداره ثبت متبوعه بطور دقیق و مرتب و منظم و كامل و صحیح توسط دفترخانه رعایت شده است/ نشده است كه موارد اشكال و نقص و همچنین توضیحات سردفتر ذیلاً اعلام میگردد: 


ب: دفتر طلاق 


1- با ملاحظه دفتر ثبت واقعه طلاق و مدارك و مستندات ثبتهای مورد بازرسی، دفتر طلاق موجود در دفترخانه از حیث شماره مسلسل ثبتها و قید شماره صفحات و نیز مجلد بودن دفتر، و ممضی و ممهور بودن تمام صفحات دفتر به امضای نماینده دادستان و نیز پلمپ آن و قید تعداد كلیه صفحات در ظهر برگ اول و آخر دفتر و حفظ فاصله سطور و نحوه حذف كلمات و جملات اضافی و زائد و تصحیح و اضافات و باقی نگذاردن محلهای سفید و خالی در دفاتر چاپی و تكمیل كلیه قسمتهای دفتر و همچنین اخذ رونوشت با فتوكپی مصدق شناسنامه و حكم قطعی صادره از دادگاه مدنی خاص برای ثبت طلاق و نیز اخطارهای قانونی صادره و رؤیت شده و مراعات فرجه و مهلتهای مقرر در بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و سایر مدارك و مستنداتی كه سردفتر طلاق قانوناً موظف به اخذ و نگاهداری و مراعات آن است از جمیع جهات كامل و جامع است و در این موارد اشكالی بنظر نرسید/ رسید كه موارد نقص و توضیحات سردفتر ذیلاً اعلام میگردد: 


2- امضاهای ذیل ثبت واقعه طلاق كنترل گردید و با توجه به مقررات و ضوابط مربوطه از این حیث اشكال بنظر نرسید/ رسید كه موارد نقص و توضیحات سردفتر بشرح زیر است: 


3- آمارهای ماهیانه و سایر اطلاعات خواسته شده توسط واحد ثبتی متبوعه و اعلامیه ها بطور مرتب ومنظم و صحیح و بموقع تهیه و ارسال و حقوق دولتی مقرره و نیز حقوق موضوع تبصره 76 قانون بودجه سال 63 كل كشور صحیحاً وصول و ایصال و دفترخانه از بابت حقوق دیوانی مقرره بدهی و یا كسر پرداختی نداشت/ داشت كه در مورد مبلغ ............................... ریال بدهی و كسر پرداختی مراتب به سردفتر تذكر داده شد و مشارالیه بموجب فیش شماره ............................. تأدیه نمود. 


4- ثبتهائی كه با وكالت از طرف زوج و یا زوجه انجام پذیرفته مدارك و مستندات لازم اخذ و ضوابط و موازین قانونی و بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره دقیقاً رعایت شده است/ نشده است كه موارد نقص و توضیحات سردفتر طلتق بشرح زیر است: 


5- آن قسمت از ضوابط و موارد مندرج در فرازهای 1 تا 14 بخش الف «دفتر ازدواج» كه مربوط به دفاتر طلاق نیز میشود مورد بررسی و كنترل واقع و نقص و اشكالی بنظر نرسید/ رسید كه چگونگی امر و موارد نقص و توضیحات سردفتر بشرح ذیل اعلام میگردد: 


در مجموع با كنترل و ررسی واقعه های ازدواج/ طلاق ثبت شده در دفتر مورد بازرسی بغیر از موارد مشروحه فوق سردفتر ازدواج/ طلاق كلیه تكالیف و وظائف و ملاحظات مقرر در مبحث نكاح و طلاق قانون مدنی، قانون ازدواج و آئیننامه ها و نظامنامه های مصوبه در خصوص ازدواج و طلاق و همچنین كلیه بخشنامه های صادره از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر ارگانهای ذیربط را صحیحاً ایفا و مراعات نموده و مواردی كه مغایر با قوانین ضوابط و مقررات باشد ملاحظه نشد/ شد كه موارد مغایر و چگونگی امر و توضیحات سردفتر در این خصوص نیز بشرح زیر است: 


این صورتجلسه در..................... نسخ تنظیم و در تاریخ بحروف/ بعدد به امضای سردفتر و بازرسین رسید. 


محل امضاء سردفتر 

محل امضاء بازرس یا بازرسان 


نحوه بازرسی دفاتر ازدواج و طلاق 


بند 199- روساء هر حوزه ثبتی مكلفند دفاتر ازدواج و طلاق مقر اداره را اقلاً ماهی یكبار و خارج از مقر اداره را هر شش ماه یكبار دقیقاً از نظر اجرای تكالیف قانونی و مواردی كه در فصل مربوط به ازدواج و طلاق در این مجموعه چاپ شده دقیقاً بررسی نموده و چنانچه تخلفی مشاهده نمودند با تنظیم و ارسال صورت مجلس كه با امضای سردفتر متخلف رسیده باشد در دو نسخه حتی الامكان ماشین شده والا با خط خوانا جریان را گزارش نمایند و سردفتران ازدواج و طلاق خارج از مقر اداره مكلفند هر سه ماه یكبار دفاتر خود را برای رسیدگی بمقر اداره بیاورند و متصدیان امر باید ظرف سه روز رسیدگی و اعلام نظر نمایند. 


بند 231 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده 
دفتر بازرسی 


بند 200- دفاتر رسمی ازدواج و طلاق باید دفتری بنام بازرسی داشته باشند كه همیشه در دسترس بازرسان اعزامی قرار داده شود تا نتیجه بازرسی را درآن قید و امضاء نمایند. 


بند 210 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.

تعداد نمایش : 1783 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها