فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 ) تاریخ ثبت : 1397/11/10
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 )
: <#f:733/>
:

فصل سیزدهم - اسناد لازم الاجراء ( 201 تا 222 )


مرجع صدور اجرائیه


بند 201- صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قیذ و شرط با ثبت محل میباشد ولی در موردیكه طلبكار بخواهد از شرط سند (هر نوع كه باشد) استفاده كند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوطه است. 


(فراز 167 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اجراء قبوض اقساطی 


بند 202- هنگام صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی مسئول امضاء اجرائیه مكلف است ظهر قبض را با مهری كه حاكی از صدور ارجائیه با ذكر تاریخ و كلاسه پرونده باشد ممهور نموده و رونوشت یا فتوكپی قبض را اخذ و مطابقت آنرا با اصل گواهی پیوست اجرائیه نماید. اجراء مكلف است موقع پرداخت وجه وصولی اصل قبض را دریافت و ابطال نموده و در پرونده مربوطه بایگانی نماید. (فراز 164 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49.) اجرائیه اسناد عندالمطالبه 


بند 203- صدور اجرائیه اسناد عندالمطالبه احتیاج به صدور اخطار و ابلاغی قبلی ندارد مگر اینكه در متن سند صدور اخطار مزبور یا اظهارنامه و ابلاغ آن شرط شده باشد. 


(فراز 160 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49. صدور اجرائیه قبوض اقساطی 


بند 204- در مورد قبوض اقساطی كه برای صدور اجرائیه به اجرای ثبت ارائه میشود چون ممكن است بدهكار قبلاً تغییر محل اقامت خود را بدفترخانه مربوطه داده و یا اینكه بدهی خود را در صندوق ثبت تودیع كرده باشد بنابراین باید قبلاً جریان كار از دفترخانه تنظیم كننده سند استعلام شود. (فراز 157 مجموعه بخشنامه ها بند ب و د ماده اول آئیننامه اجراء) اجرای چكهای بانكی وعده دار 


بند 205- چكهای بانكی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت در اجرای ثبت قابل اقدام نمیباشد. 


(فراز 143 مجموعه و ماده 253 آئیننامه اجراء). تكالیف رؤسای ثبت در امور اجرائی قابل واگذاری بغیر نیست 


بند 206- مدیران ثبت در شهرستانها و رئیس اجراء در تهران نمیتوانند تكالیفی كه بوجب آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعهده آنها محول شده از جمله صدور دستور اجرای سند به شخص دیگری تفویض نمایند مگر اینكه رئیس ثبت در مرخصی استحقاقی یا استعلاجی باشد كه در این صورت معاون او تكالیف رئیس ثبت در كلیه امور مربوط له اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجراء و امور مربوط به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ مركزی ندارد ولی در واحدهای ثبتی كه فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مركزی كفالت صادر شود. 


(فراز 153 مجموعه بخشنامه ها ماده 233 آئیننامه اجراء). دفتر عملیات مأمور اجراء 


بند 207- برای سهولت كنترل عملیات مأمورین اجراء ر یك از آنان موظفند عملیات روزانه خود را در دفتر مخصوص وارد نموده و مراقبت نمایند هر عملی را كه از بابت بدهی اشخاص یا حقوق دیوانی مینمایند در ستون های مخصوص یادداشت نمایند. 


(بند 425 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49) اجرای اسناد رسمی 


بند 208- مأمورین اجراء و ابلاغ باید اخطارها و اجرائیه ها را طبق مقررات قانونی و آئیننامه اجرای مفاد اسناد رسمی ابلاغ نموده و مراتب را با جوهر ثابت و عبارت خوانا با قید تاریخ و ساعت تمام حروف در برگ ابلاغ شده قید نمایند. 


(بند 81 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی. اخذ رسید پرونده 


بند 209- برای تسلیم پرونده ممیز، مأمور اقدام باید در دفتر مخصوص وارد و رسید اخذ كند ممیز نیز مكلف است فوراً تكلیف خود را انجام و پرونده را مسترد و رسید خود را باطل نماید. 


بری امضا روسای مربوطه پرونده تحت مسئولیت مدیر بایگانی تسلیم و پس از امضاء حضوراً مسترد خواهد شد. 


(فراز 155 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی. دفاتر مورد عمل اجراء 


بند 210- اداره اجرا ثبت و ادارات ثبت شهرستانها بایستی دفتر اوقات و دفتر عملیات اجرائی و دفتر پرونده های مختومه اجرائی را مانند پیش مرتباً عمل نمایند. 


(فراز 154 مجموعه بخشنامه های) تا آخر سال 49 نحوه تماس با ادارات آموزش و پرورش 


بند 211- مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی و ادارات تابعه اعلام شود كه اوراق و اسناد و اخطاریه های اداره آموزش و پرورش را در تهران به دفتر حقوقی آن وزارتخانه ابلاغ نمایند و از ارسال آن به نواحی با سایر ادارات تابعه آن وزارتخانه خودداری نمایند. اصلاح آئیننامه اجراء 


بند 212- چون بجای قید ماده 105 ذیل ماده 108 آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی ماده 108 ذكر گردیده دستور فرمائید مراتب را جهت توجیه به كلیه واحدهای ثبتی تابعه ابلاغ نمایند. 


بخشنامه جدید است و طبق نظر كمیسیون تهیه شده است. اثر قراردادهای تنظیمی در اجراء 


بند 213- قراردادهائی كه طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مدیر اجراء یا مأمورین اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد مینمایند ذاتاً رسمی بوده و در حدود مقررات لازم الاجراء است. 


(فراز 150 مجموعه بخشنامه ها ماده 239 آئیننامه اجراء). كارشناسی 


بند 214- لام است به كارشناسانی كه همه ساله از طرف اداره فنی وزارت دادگستری فهرست اسامی آنها منتشر میشود یا ملاحظه پروانه همان سال و در حدود تخصص آنها كار ارجاع شود. 


(فراز 149 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49). اعلام تخلیه عین مستأجره به دفترخانه 


بند 215- اداره ثبت در مورد تخلیه عین مستأجره باید مراتب را به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه اعلام دارد كه در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نمایند (فراز 146 و 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آئیننامه اجراء). اجرائیه های صادره از طرف ارتش 


بند 216- در مورد اجرائیه های صادره از طرف هیئت مشاور حقوقی و قضائی وزرات دفاع و همچنین اجرائیه های صادره از طرف كلیه واحدهای ارتش در ایران منحصراً با هیئت مشاور حقوقی و قضائی وزارت دفاع مكاتبه و كسب تكلیف نمائید. 


(فراز 141 مجموعه و ماده 259 آئیننامه اجراء). اجرائیه مالیاتی و مطالبات دولت از اشخاص 


بند 217- در مورد اجرائیه هائی كه ادارات و دوایر دولتی برای وصول طلب خود علیه اشخاص صادر میكنند چنانچه مقررات خاص (مانند مقررات اجرائی مالیات) وجود نداشته باشد مطابق آئیننامه اجرای ثبت عمل میشود. اجرائیه های موضوع تبصره ماده واحده افزایش اعتبارات كشاورزی 


بند 218- نسبت به اجرائیه های موضوع تبصره ماده واحده قانونی افزایش اعتبارات كشاورزی مصوب 25/2/39 باید طبق نمونه های تصویب شده مانند اسناد رسمی اقدام شود. اجرائیه هائیكه متعهد آن دولت است 


بند 219- در مورد اجرای اجرائیه های صادره علیه مؤسسات دولتی ادارات ثبت باید با رعایت مقررات قانونی محاسبات عمومی و سایر مقررات مالی دولت بر طبق آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی عمل نمایند. 


(فراز 117 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اجراء پس از حكم اعسار 


بند 220- در مواردیكه حكم اعسار بدهكار صادر میشود اجراء مكلف است هر وقت مالی از بدهكار بدست آورد حقوق دولت و طلب بستانكار را بتقاضای او استیفا نمایند. بازداشت وجه حساب بدهكاران در بانكها 


بند 221- در مواردیكه بستانكار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت معادل طلب خود از موجودی حساب جارس بدهكار در یكی از بانكها را مینماید مقتضی است نام و نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهكار را بنحوی كه اشكالی برای بانك تولید نشود در تقاضانامه ذكر نمایند. تخلف از اجرای این دستور موجب تعقیب اداری است. 


(فراز 103 مجموعه بخشنامه ها 30925/2-6/12/47 و ماده 91 آئیننامه اجراء). تقاضای منع صدور گذرنامه 


بند 222- الف: در اجرای مقررات بند ب ماده 9 قانون تذكره مصوب دیماه سال 1311 در مواردیكه اجرائیه علیه محكوم علیه و یا متعهد سند لازم الاجراء صادر میشود در صورتیكه از طرف نامبردگان یا قائم مقام قانونی آنها مالی معرفی نشود و یا دسترسی به اموال آنها نباشد برحسب تقاضای محكوم له و یا متعهد له لازم است در مورد اجرائیه صادره از اجرای ثبت مراتب را به اداره كل ثبت گزارش دهید تا مراتب را به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستانها اعلام شود كه از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت كتبی متعهدله باید فوراً اطلاع دهید تا از دستور صادره رفع اثر بعمل آید ضمناً توجه داشته باشند كه صدور دستور فوق مختص مقام قضائی است. 


ب: در مورد بالا باید نام- نام پدر- نام خانوادگی- سن- شماره و محل صدور شناسنامه- شغل- محل اقامت و علت تقاضا در گزارش قید گردد. بنحوی كه بر اثر تشابه اسمی موجبات مزاحمت اشخاص دیگر فراهم نشود. توقف مازاد معاملات رهنی و با حق استرداد 


بند 223- در موردیكه مازاد معاملات شرطی و رهنی یا مال بازداشت شده از طرف دادگاه و سایر مراجع صالحه طبق مقررات بنفع ثالث بازداشت و مراتب به اجرای ثبت رسماًُ ابلاغ میشود اجرای ثبت باید عملیات اجرائی را طبق مقررات تعقیب و در صورت وجود مازاد به مرجع بازداشت كننده ارسال والا بلافاصله بعد از تنظیم صورت مجلس مراتب را به مرجع مزبور اعلام دارد. اگر معامله شرطی فسخ و یا بازداشت مقدم رفع شود بازداشت مؤخر جانشین آن خواهد شد. (فراز 101 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده). ارقام در بخشنامه بازداشت و آگهی مزایده تمام حروف قید شود 


بند 224- در آگهی های مزایده و همچنین بخش بازداشت املاك باید میزان طلب بستانكار یا مبلغی كه مزایده از آن شروع میشود و شماره پلاك ملك در مورد بازداشت یا مزایده تمام حروف نوشته شود تا هنگام ثبت بازداشت نامه یا چاپ آگهی در روزنامه اشتباهی رخ ندهد. تخلف موجب تعقیب اداری است. توقیف اتومبیل 


بند 225- در مواردیكه مأمور اجراء اتومبیل را بازداشت مینماید چنانچه مورد بازداشت از طرف ستیر مراجع قانونی دیگر پلمپ شده باشد باید پس از بازداشت مراتب فوراً به مرجع مذكور اعلام شود. (فراز 100 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده است). تطبیق نوبت اول آگهی با پیش نویس 


بند 226- آگهی های مزایده را پس از انتشار نوبت اول با پرونده امر تطبیق و چنانچه اشتباهی شده باشد فوراً در اصلاح و رفع آن اقدام گردد. قرار توقیف عملیات اجرائی 


بند 227- بمحض وصول قرار توقیف عملیات اجرائی اقدامت بعدی اجراء متوقف میشود و اگر قبل از صدور قرار مالی از بدهكار بازداشت نشده باشد چنانچه تمام موضوع لازم الاجراء بعنوان تأمین در صندوق دادگستری نقداً سپرده شده باشد مال بازداشتی آزاد و مراتب به دادگاه صادر كننده قرار اعلام میشود كه در صورت رد قرار یا صدور حكم بر بی حقی خواهان قرار وجوه سپرده شده را بابت طلب بستانكار ارسال دارند، در صورت صدور حكم بدوی بر بی حقی خواهان قرار اگر چنانچه ضمن صدور حكم قرار الغاء شده باشد عملیات اجرائی تعقیب میشود والا تعقیب عملیات اجرائی موكول بصدور و ابلاغ حكم قطعی خواهد بود. 


(فراز 99 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شد). ورشكسته شدن متعهد اجرائیه 


بند 228- در مورد اجرائیه هائیكه بدهكار آنها ورشكست میشود باید پرونده به اداره تصفیه محل ارسال و اداره ثبت از اقدام اجرائی خودداری نماید (در اینصورت حق الاجراء تعلق نمیگیرد مگر اینكه حكم ورشكستگی نقص و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد) در مورد اسنادی كه وثیقه دارد و عملیات اجائی طبق ماده 34 قانون ثبت و اصلاحی ماده 34 باید علیه بازرگانان متوقف یا ورثه او كهمتوقف میشود تعقیب شود نظر به مستفاد از ماده 419 قانون تجارت هرگونه اطلاع كه مدیون داده میشود به اداره تصفیه هم مراتب اطلاع داده شود و چنانچه مازاد در مزایده داشته باشد به اداره مزبور ارسال گردد (فراز 95 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده ستند به رأی مورخه 8/4/50 شورایعالی ثبت). جریان اجرا بطرفیت ورثه بدهكار 


بند 229- در صورتیكه متعهد فوت نموده و متعهد له به استناد ماده 6 آئین نامه اجراء درخواست صدور اجرائیه كرده باشد و ابلاغ اجرائیه به شخص ورثه یا قیم مقدور نباشد طبق ماده 18 آئین نامه مصوب سال 55 اجرائیه باد بوسیله روزنامه ابلاغ شود و جریان اجرائی تعقیب گردد. صدور سند انتقال و تحویل ملك متوقف بر ارائه گواهی حصر وراثت نخواهد بود و در صورت عجز متعهدله از معرفی ورثه اجرای ثبت تكلیفی نخواهد داشت. 


(فراز 84 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده و بخشنامه 10921/2-12/5/48 اداره امور اسناد). پرداخت كلیه دیون قبل از صدور اسناد انتقال 


بند 230- در مورد كلیه پرونده های اجرائی كه عملیات آن منتهی بصدور سند انتقال میشود بدهكاران پرونده های مزبور چنانچه حاضر به پرداخت دین باشند میتوانند قبل از صدور سند انتقال اجرائی كلیه بدهی خود و اجور و خسارات را تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت ایداع تا از صدور سند انتقال خودداری بعمل آید مقتضی است مراتب را به بدهكاران این گونه پرونده های اجرائی اخطار نمائید. 


(رأی شماره 6-27/1/52 هیئت عمومی دیوانعالی كشور). سند انتقال منقول 


بند 231- صدور سند انتقال نسبت به اموال منقول مورد ندارد مگر در مواردیكه طبق مقررات نیاز به تنظیم سد باشد. 


(فراز مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی. حافظ و مسئولیت او 


بند 232- درمواردیكه مالی در محل مورذ تخلیه موجود بوده و به حفاظت موجر یا شخص دیگر تفویض میشود چنانچه حافظ تقاضای تحویل مال مورد حفاظت را بنماید و ذینفع حاضر به قبول آن نشود باید حافظ دیگر تعیین و مال مورد حفاظت به او تحویل شود و مادام كه حافظ دیگر تعیین نشده مسئولیت حفاظت با حافظ قبلی خواهد بود. 


(فراز 148 مجموعه بخشنامه تا آخر سال 499. عدم مداخله كارمندان ثبت در امور اجرائی 


بند 233- از نظر اهمیت مسئولیتی كه در حین اجرای مقررات و حفظ حقوق مردم بعهده كاركنان ثبت برگذار شده باید از دخالت مستقیم و غیرمستقیم در امور اجرائی خودداری و حتی از ضمانت بدهكاران اجرائی یا گواهی اعتبار ضامن بدهكار اجتناب نمایند. تخلف از این دستور موجب پیگرد قانون است. 


(فراز 152 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اعلام ختم پرونده به دفترخانه 


بند 234- بمحض ختم پرونده های اجرائی موضوع معاملات مذكور در ماده 34 قانون ثبت مسئول امر باید مراتب را جهت فسخ معامله و ابطال سند به دفترخانه تنظیم كننده سند اعلام كند. 


(بند 147 مجموعه بخشنامه ها و ماده 212 آئین نامه).

تعداد نمایش : 2347 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها