فصل چهاردهم – ابلاغ ( 223 تا 234 ) تاریخ ثبت : 1397/10/03
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل چهاردهم – ابلاغ ( 223 تا 234 )
: <#f:733/>
:

ابلاغ اجرائیه به كارمندان 


بند 235- اجرائیه بكارمندان باید بوسیله مأمور اجراء یا ابلاغ طبق مقررات ابلاغ شود ارسال آن به ادارات مجوزی ندارد.(فراز 85 مجموعه بخشنامه ها). 

ابلاغ اوراق قضائی به افراد مقیم خارج كشور 

بند 236- بموجب ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه مدعی علیه در خارج از ایران اقامت داشته باشد ابلاغ، بوسیله وزارت امور خارجه بعمل خواهد آمد و بر طبق ماده 95 قانون مذكور گواهی مأمورین سیاسی یا كنسولی راجع به ابلاغ اوراق بمخاطب كافی است و مأمورین نامبرده در انجام وظیفه قانونی خود نسبت به ابلاغ اوراق قضائی مكلف به رعایت مقررات ابلاغ توسط مأمورین و اشخاص دیگر مذكور در قانون آئین دادرسی مدنی نیستند و گزارش آنها بر ابلاغ یا شناخته نشدن مخاطب در محلی یا استنكاف او از گرفتن برگها یا ابلاغ توسط پست كافی خواهد بود و در مواردیكه دولت ایران در كشور محل توقف مخاطب اصولاً نمایندگی سیاسی یا كنسولی نداشته باشد و ابلاغ دادخواست یا اوراق بطریق دیگری برای وزارت امور خارجه میسر نباشد وزارت مرقوم مسلماً تكلیفی در این مورد نخواهد داشت و در صورت اعلام وزارت مذكور مانعی ندارد كه اوراق قضائی در چنین صورتی مستقیماً بوسیله پست از طرف دفتر دادگاه به نشانی تعیین شده ارسال گردد. (فراز 82 مجموعه بخشنامه ها مستنداً به بخشنامه شماره 22113/2/24/9/48، اداره امور اسناد). ابلاغ اجرائیه ثبتی و سایر اوراق اجرائی 

بند 237- در مورد ابلاغ اجرائیه ثبتی و سایر اوراق اجرائی و اخطارهای لازم كه بوسیله ادارات ثبت ابلاغ میشود، چون در عمل مشاهده شده است كه بعضی از مأمورین به تشخیص خو ابلاغ واقعی را در پاره ای از موارد ضروری میدانند لزوماً یادآور میشود كه ابلاغ اعم از ابلاغی واقعی و قانونی است. 

اصلاحی بخشنامه ه 781/2/-11/3/54 ضرورت ابلاغ اجرائیه به مالك و راهن 

بند 238- چون در مورد املاكی كه مالكان آنها رضایت میدهند وثیقه دین مدیون قرار گیرد‌ (از طریق دادن وكالت و غیره) اسناد اینگونه وثائق منتهی بصدور اجرائیه میشود روبه ادارات ثبت نسبت به ابلاغ اجرائیه یكسان نیست و غالباً از اداره كل ثبت كسب تكلیف مینمایند لذا با در نظر گرفتن مدلول ماده 115 آئین نامه اصلاحی مصوب سال 1355 مقرر میگردد چون در این قبیل موارد ابلاغ اجرائیه هم به بدهكار و هم به مالك وثیقه ضرورت دارد لذا اجرائیاتی كه از این به بعد علیه مدعوین صادر میشود نام مالك نیز در اجرائیه قید 

و اجرائیه بایستی به بدهكار و مالك وثیقه (اعم از منقول و غیرمنقول) ابلاغ شود. 

(فراز 83 مجموعه بخشنامه ها كه اصلاح شده است ).

تعداد نمایش : 783 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها