فصل پانزدهم - امور مالی اجراء ( 235 تا 238 ) تاریخ ثبت : 1397/11/10
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل پانزدهم - امور مالی اجراء ( 235 تا 238 )
: <#f:733/>
:

قید مشخصات در حواله های بانكی 


بند 239- در حواله های بانكی كه بموجب آن وجوهی را برای حوزه ثبتی دیگری میفرستید باید مشخصات كامل بدهكار و بستانكار و شماره پرونده امر و سوابق مربوطه در حواله قید شود. 


(فراز 144 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 
حساب نیمعشر اجراء 


بند 240- برای نگهداری حساب نیمعشر اجراء مقررات ذیل را در نظر گرفته و بموقع اجراء گذارید. كلیه فیشهای صادره بابت نیمعشر بترتیب شماره و تاریخ با ذكر اسامی بستانكار و بدهكار و مبلغ در ستونهای مخصوص دفتر مربوطه ثبت و بدینوسیله جمع كل عایدات همیشه معلوم خواهد گردید. (اصلاحی فراز 89 مجموعه بخشنامه ها). 
طریقه وصول نیمعشر پرونده های اجرائی ماده 34 و نیمعشرهای لاوصولی 


بند 241- در مود پرونده اجرائی كه اجرائیه طبق ماده 34 قانون ثبت صادر و ابلاغ شده با انقضاء مهلت مقرر در ماده مزبور هرگاه بستانكار برای پرداخت هزینه انتشار آگهی مزایده و تعقیب عملیات اجرائی حاضر نشود و از تاریخ ابلاغ یكسال گذشته باشد چون ملك بدهكار وثیقه است مراجعه به او برای وصول نیمعشر مورد ندارد ولی براساس تبصره ماده 131 قانون ثبت مراجعه به بستانكار اشكالی ندارد و همچنین در مورد پروندهائیكه با تنظیم صورتمجلس مزایده و نبودن خریدار و عدم پرداخت بدهی از ناحیه بدهكار باید ملك مورد وثیقه به بستانكار برگذار شود. و چنانچه بستانكار حاضر به پرداخت نیمعشر و حق حراج و تقاضای تنظیم سند انتقال نشود با وصول نیمعشر و حق حراج از بستانكار پرونده را از ردیف خارج و هر وقت مراجعه كرد در تنظیم سند انتقال و تحویل مورد مزایده اقدام نمایند و بموجب رأی مورخه 10/2/43 شورایعالی ثبت از هزینه آگهی مزایده نباید نیمعشر اجرائی اخذ شود. 


(فراز 92 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده و 21763/2-4/12/43 و 4341/2-25/3/43). 


نیمعشر تخلیه 


بند 242- در مواردیكه بعلت عدم پرداخت اجور، اجرائیه بر تخلیه عین مستأجره صادر میشود چنانچه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر (بستانكار) از تخلیه منصرف شود نیمعشر اجور و تخلیه باید طبق مقررات وصول گردد، لیكن در مواردیكه بعلت پرداخت شدن اجور از تخلیه عین مستأجره خودداری و ختم عملیات اجرائی موكول بصدور حكم قطعی دادگاه میشود مادام كه عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیمعشر تخلیه مورد نخواهد داشت. 


(فراز 91 مجموعه بخشنامه ها تا آخر سال 49 و 12871/2-25/7/43 و ماده 223 آئین نامه اجراء). 
حق الاجراء قبل از ابلاغ اجرائیه 


بند 243- حق الاجراء قبل از ابلاغ اجرائیه نسبت به موضوع لازم الاجراء و همچنین نسبت به مبلغی كه قبل از ابلاغ مستقیماً پرداخت شده تعلق نمیگیرد ولی باید مراقبت شود اجرائیه ظرف مدت مصرح در آئین نامه اجراء ابلاغ شود نسبت به پرونده های تشكیل شده در زمانیكه حق الاجراء دو برابر شده بود تا تاریخ 14/10/33 بهمان مأخذ وصول خواهد شد انصراف بستانكار از مطالبه تمام یا بعض از اصل طلب موثر در مطالبه و وصول نیمعشر نیست. (فراز 90 مجموعه بخشنامه ها). 
هزینه ابلاغ اجرائیه و اظهاریه هائی كه بدهكار ومخاطب متعدد دارد 


بند 244- در مورد اجرائیه هائی كه بدهكار متعدد و اظهاریه هائی كه مخاطب متعدد دارد چون مربوط به یك موضوع می باشد فقط باید هزینه قانونی یك فقره ابلاغ دریافت گردد. 


(فراز 86 مجموعه بخشنامه ها اصلاح شده و بخشنامه 14395/8-18/4/45). 
هزینه آگهی 


بند 245- در موردیكه بدهكار مالی بلامعارض و قابل فروش معرفی و از پرداخت هزینه آگهی خودداری مینماید بستانكار میتواند هزینه را پرداخت و با طلب خود مطالبه و دریافت دارد. 


(فراز 145 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی. 
استرداد هزینه ابلاغ اجرائیه 


بند 246- هزینه ابلاغ اجرائیه هائیكه عمل آن در خارج تصفیه میگردد و بستانكار قبل از ابلاغ اجرائیه وصول وجه را اعلام میدارد و به تقاضای ذینفع قابل استرداد میباشد. 


(بند 283 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49). 
نیم عشر لاوصولی 


بند 247- لازم است دستور دهند كلیه پرونده های اجرائی ثبت را بررسی و آنچه نیم عشر وصول نشده علت آنرا معلوم دارند و نسبت به وصول آن برابر مقررات اقدام نمایند. 


(بند 435، مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49). 
هزینه سند انتقال اجرائی 


بند 248- الف: در هر مورد كه سند انتقال بنام بستانكار پرونده اجرائی تنظین میشود پرداخت حقوق دیوانی، حق حراج، هزینه آگهی، هزینه ثبت سند در دفترخانه بعهده او است و چنانچه مورد انتقال مازادی نداشته باشد بستانكار میتواند بقیه هزینه های مربوطه و مالیاتهای متعلقه را پرداخت و سند انتقال دریافت دارد. 


ب: چنانچه خریدار شخص ثالث باشد سوای مبلغی كه در صورت مجلس مزایده قید و نقداً پرداخته و یا بستانكار موافقت بر نسیه كرده، اگر برای پرداخت بقیه هزینه های قانونی (مالیات گذشته، مالیات انتقال قطعی، مفاصا حساب شهرداری و هزینه سند انتقال) محلی نباشد ثالث میتواند برابر ضوابط مقرره با پرداخت آن، سند انتقال دریافت دارد. 


ج: در مورد واگذاری رقبات بازداشتی كلیه حقوق و عوارض و مالیات و هزینه ثبت سند انتقال برابر ضوابط مقرره از محل بهای ملاك برداشت و بقیه پس از پرداخت طلب بستانكار اگر وجود داشته باشد به بدهكار پرداخت خواهد شد و در صورتیكه طلب بستانكار باقی داشته باشد میتواند به سایر اموال بدهكار مراجعه نماید. 


(فراز 139 مجموعه بخشنامه اصلاح شده). 
پرداخت وجوه توقیف شده به غیر ذینفع 


بند 249- هرگاه وجهی بابت طلب شخصی بازداشت شده باشد پرداخت آن به غیر ذینفع مجوزی ندارد در مورد وجوه وصولی طبق ماده 90 آئین نامه اجراء بایستی طبق تبصره ماده 64 عمل شود. 


(فراز 105 مجموعه بخشنامه ها) تاآخر سال 49 
پرداخت وجه پرونده اجرائی به ذینفع 


بند 250- پرداخت هر وجهی به ذینفع بابت پرونده های اجرائی باید به دستور مسئول اجراء باشد، احراز هویت دریافت كننده با مسئول پرداخت وجه است. 


(فراز 104 مجموعه بخشنامه ها). 
حق حراج 


بند 251- در مواردیكه مورد حراج به بستانكار هم واگذار شود حق حراج نیز علاوه بر سایر حقوق قانونی باید از بستانكار وصول شود. 


(فراز 135 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 
تقسیم حق النسبی 


بند 252- حق النسبی از حق الاجراء هر پرونده اجرائی برابر ماده 15 قانون متمم بودجه سال 1337 برداشت و برابر آئین نامه تقسیم حق النسبی پرداخت میشود. 


در مواردیكه مأمورین اجراء حق الاجرا را مستقیماً وصول نكرده بلكه در اثر عملیات آنها از قبیل ابلاغ، اجرائیه و غیره حق الاجرا وصول شده حق النسبی آنها طبق ماده 8 اصلاحی آئین نامه مزبور به نسبت حق بین آنها تقسیم میشود و سایر اشخاص حق اخذ وجهی بابت حق النسبی ندارند و باید منحصراً به كاركنان اجراء پرداخت شود. 


(فراز 136 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49

تعداد نمایش : 830 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها