فصل شانزدهم - اجرای مفاد اسنادرسمی ماده 34 قانون ثبت ( 239 تا 252 ) تاریخ ثبت : 1397/11/10
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل شانزدهم - اجرای مفاد اسنادرسمی ماده 34 قانون ثبت ( 239 تا 252 )
: <#f:733/>
:

صدور اجرائیه طبق تبصره 2 ماده 34 مكرر قانون ثبت 


بند 253- كسانیكه بخواهند از تبصره 2 ماده 34 مكرر سابق استفاده بنمایند هرگاه مدت سند منقضی و نسبت به آن اجرائیه صادر نشده باشد ذینفع باید پس از تودیع كلیه طلب بستانكار مقدم و تعویض قبض در دفترخانه مربوطه با تسلیم مستندات خود از ثبت محل تقاضای صدور اجرائیه نماید در این مورد هرگاه پس از صدور اخطار سه روز بستانكار مقدم حاضر به اخذ وجه فسخ نباشد مدیر ثبت یا قائم مقام او دستور صدور اجرائیه به دفترخانه مربوطه میدهد و سردفتر مكلف است به میزان مصرح در دستور مدیر ثبت اجرائیه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اجرائیه را به اداره ثبت بفرستد این قبلی اجرائیه ها و همچنین در مواردیكه پس از صدور اجرائیه نسبت به سند مقدم ذینفع بخواهد از تبصره مذكور استفاده نماید عملیات اجرائی با رعایت مهلت های مقرر در ماده 34 مكرر و اصلاحی قانون ثبت و با توجه به ماده 192 آئین نامه اجرا حسب مورد اقدام و تعقیب خواهد شد. 


(فراز 121 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 اصلاحی. 
رقبات متعدد كه بدون تفكیك ثمن مورد معامله رهنی و با حق استرداد واقع شده 


بند 254- در مواردیكه رقبات متعدد واقعه در حوزه های مختلف بدون تفكیك ثمن مورد معامله شرطی و رهنی واقع میشود باید آگهی مزایده در روزنامه به حوزه هر یك از رقبات منتشر و آگهی الصاقی در محل هر یك از رقبات مزبور الصال و در متن آن تصریح شود جلسه مزایده در اجرای ثبت محل تنظیم سند تشكیل خواهد شد. 


(فراز 120 مجموعه بخشنامه ها ماده 144 آئیننامه اجراء). 
صدور اجرائیه در معاملات شرطی و رهنی عادی 


بند 255- نسبت به معاملات شرطی و رهنی عادی كه معامل تقاضای ثبت كرده و موضوع معامله را در اظهارنامه تصریح كرده و در آگهی نوبتی هم درج شده باشد صدور اجرائیه به عهده مدیر ثبت است. 


(فراز 19 مجموعه بخشنامه ها) تا آخر سال 49 
توقیف و مزایده ملك مجهول المالك 


بند 256- چون تصره 5 ماده 34 قانون ثبت وارد بر ماده 12 قانون مذكور است، لذا در مورد املاك مجهول المالك كه از طرف بستانكاران اجرائی جهت وصول طلب معرفی و با انجام تشریفات قانونی به مزایده یا حراج منتهی میشود، صدور سند انتقال اینگونه املاك با رعایت كامل مقررات بلااشكال است و در مورد املاك مجهول المالك كه مدیون در قبال بدهی خود معرفی میكند باید معرفی كننده راهنمائی شود كه بدواً تقاضای ثبت نماید تا مبادرت به اقدامات بعدی وسیله اجراء بشود. 


(ماده 104 آئین نامه و فراز 102 مجموعه بخشنامه ها 30035/2-28/11/46). 
قبوض اقساطی معاملات شرطی و رهنی 


بند 257- در مورد قبوض اقساطی كه نسبت به معاملات شرطی و رهنی تنظیم میشود اگر قبوض اقساطی در مقابل مقداری از ملك است (مدت و ملك و ثمن تقسیط شده) اجرای ماده 34 قانون ثبت نسبت به آن مقدار كه مدت آن سررسیده است اشكالی ندارد و اگر فك ملك منوط به تأدیه تمام دین است اجرائیه تا سررسید مدت معامله موقوف الاجراء میباشد. 


(فراز 165 مجموعه بخشنامه های) تا آخر سال 49.

تعداد نمایش : 1590 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها