فصل سوم - نحوه تنظیم سند برای بیگانه واسناد تنظیمی برای خارج از كشور ( 115 تا 119 ) تاریخ ثبت : 1397/10/03
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل سوم - نحوه تنظیم سند برای بیگانه واسناد تنظیمی برای خارج از كشور ( 115 تا 119 )
: <#f:733/>
:

لزوم تبغیت تنظیم اسناد اتباع بیگانه از قوانین ایران 


بند 115 – عقود و معاملات و اقاریر و وصایای اتباع بیگانه در ایران با توجه به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی باید مطابق تشریفات ثبت سند كه در قوانین ایران مقرر است ثبت شود. امتناع از ثبت سند تخلف محسوب است و متخلف مورد تعقیب انتظامی واقع خواهد شد. 

بدیهی است كه از نظر ماهوی رعایت مواد 7 و 967 و 968 قانون مدنی و سایر موارد نظیر آنها ضرورت دارد. 

اصلاحی بخشنامه شماره 5895/2 – 19/7/54 بند 116 – حذف شد. ثبت معاملات با حق استرداد 

بند 117 – در مورد ثبت معاملات غیر منقول با حق استرداد بیگانتگان بعنوان متعامل باید تفهیم شود كه در صورت صدور اجرائیه و انجام تشریفات قانونی صدور سند انتقال موكول به رعایت مقررات مربوط به استملاك اتباع بیگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملك باشد صدور سند انتقال مجوزی نخواهد داشت و باید حقوق خود را در عین مورد معامله به اتباع ایرانی واگذار نماید. 

(بند 413 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال سال 49) اصلاحی. اسناد تنظیم شده برای خارج از كشور 

بند 118 – در مورد اسنادی كه برای استفاده در خارج از كشور تنظیم می شود باید امضاء سر دفتر طبق نمونه بوده و از طرف رئیس ثبت محل نیز گواهی شود و نیز سردفتران مكلفند بذینفع تذكر دهند كه سند باید به گواهی اداره كل امور اسناد برسد. 

اصلاحی بند شصت و دو مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اسناد تنظیم شده در خارج 

بند 119 – اسناد تنظیم شده در خارج كشور با رعایت ماده 1295 قانون مدنی و با تإئید محاكم معتبر است. 

بند 408 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49) اصلاحی.

تعداد نمایش : 1265 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها