فصل پنجم - نحوه تنظیم اسناد مربوط به اتومبیل ( 123 تا 129 ) تاریخ ثبت : 1397/10/03
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل پنجم - نحوه تنظیم اسناد مربوط به اتومبیل ( 123 تا 129 )
: <#f:733/>
:

اخذ مدارك برای معامله اتومبیل 


بند 123 – مقتضی است به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابع ابلاغ نمائید كه هنگام تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال اتومبیلها علاوه بر دفترچه مالكیت (شناسنامه اتومبیل) به سایر مدارك و اسناد قبلی آن نیز توجه نمایند. 

اصلاحی بخشنامه شماره 3169/2 – 7/4/55 اوراق گمركی مربوط به معاملات اتومبیل 

بند 124– قبل از احراز صلاحیت طرفین معامله و ملاحظه برگ سبز دائر بر پرداخت حقوق و عوارض گمركی و مفاصا حساب مالیاتی از ثبت هر گونه معامله ول به صورت وكالت و صلح حقوق و غیره خودداری نمائید اعم از اینكه شماره آن شهربانی یا سیاسی و یا ارتشی و یا ترانزینی باشد. عدم صدور دفترچه برای اتومبیلهای شماره موقت 

بند 125– با توجه به نامه شماره 5519/16/3/6 – 12/7/55 اداره راهنمائی و رانندگی از صدور دفترچه مالكیت برای اتومبیلهایی كه شماره گذاری نشده اند (شماره موقت) خودداری نمایند. 

بخشنامه شماره 6637 – 6/8/55 اصلاحی. عدم تسلیم دفترچه مالكیت به اتومبیلهای بدون شماره 

بند 126– بعضی از دفاتر اسناد رسمی تهران برای اتومبیلهای بدون شماره شهربانی كه مورد معامله قرار می گیرند دفترچه مالكیت صادر می نمایند چون دفترچه مالكیت مخصوص اتومبیلهایی است كه شماره شهربانی دارند، لذا خواهشمند است دستور فرمائید دفتر اسناد رسمی از صدور دفترچه مالكیت برای اینگونه اتومبیلها خودداری و اسناد مربوطه را به منظور شماره گذاری اتومبیل به خریدار تحویل نمایند. تسلیم كارت شناسایی اتومبیل به مالك جدید 

بند 127 – خواهشمند است دستور فرمائید دفاتر اسناد رسمی از ارسال كارت شناسایی اتومبیلهایی كه جدیداٌ صادر شده و فاقد مشخصات مالك می باشد خودداری و آن را تحویل مالك جدید بدهند و در فرمهای مشخصات مالك نوشته شود (كارت تحویل مالك شد) تا از صدور كارت مجدداٌ خودداری شود. 

اصلاحی بخشنامه 8067/2 – 27/9/55 ارسال اسناد معامله اتومبیل به اداره شماره گذاری 

بند 128 – حسب اعلام بعضی از دفاتر اسناد رسمی تهران پس از انجام معامله و ثبت انتقال اتومبیل در دفترچه مالكیت آن را بنا به توصیه خریدار و یا انگیزه دیگری نزد خود نگهداری تا معامله بعدی انجام گیرد . پس از انجام معامله دفترچه مالكیت و سند تنظیمی را وسیله خریدار به شماره گذاری ارسال می دارند خواهشمند است دستور فرمائی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد بالافاصله پس از انجام معامله اسناد را به شماره گذاری ارسال و از تحویل اسناد و دفترچه مالكیت به اشخاص جهت تحویل به شماره گذاری خودداری نمایند. 

اصلاحی بخشنامه 8817/2 – 23/10/55 بر اساس نامه اداره راهنمایی قید معاملات شریط و رهنی اتومبیل در اسناد خریداری 

بند 129 – خلاصه اكلیه معاملات شرطی و رهنی اتومبیل در حاشیه اسناد خرید رسمی قید و به دفترخانه مربوطه اعلام شود.

تعداد نمایش : 1312 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها