فصل هشتم - دفاتر ازدواج و طلاق ( 145 تا 179 ) تاریخ ثبت : 1397/10/03
طبقه بندي : مجموعه بخشنامه های ثبتی
عنوان : فصل هشتم - دفاتر ازدواج و طلاق ( 145 تا 179 )
: <#f:733/>
:

انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق از طریق مسابقه 


بند 145- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور سروسامان دادن به نحوه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و جلوگیری از تبیعض و هرگونه بی تربیتی در این مورد و تسهیل و تسریع در انجام كار متقاضیان كار دفاتر مذكور جهت انتخاب شایسته ترین افراد از بین داوطلبان و برآوردن نیاز اهالی و ساكنین شهرها و بخشها و روستاهای كشور و سهولت دسترسی آنان به دفاتر ازدواج و طلاق در محل سكونتشان با استفاده از تجربه ای كه در اجرای ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و در مورد گزینش سردفتران بدست آمده است مقرر میدارد كه از این پس انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز برای هر یك از مناق كشور در صورت نیاز سالی یكبار از طریق مسابقه به عمل آید لذا برای اجرای صحیح این منظور لازم است كه: 


1- به كلیه واحدهای ثبتی تابعه آن منطقه دستور دهند احتیاجات حوزه ثبتی خود راجع دفاتر ازدواج و طلاق را دقیقاً بررسی و مراتب را به منطقه ثبتی متبوع اعلام یا منطقه احتیاجات گزارش شده را قبل از پایان فروردین ماه هر سال به سازمان اراسل دارند و با این كیفیت از پیشنهاد سردفتری ازدواج و طلاق كه نام اشخاص جز در مورد اقلیت های مذهبی (مسیحی، زرتشتی، كلیمی) خودداری نمایند ضمناً در مورد پیشنهاد فاصله نزدیكترین دفترخانه و آمار كاركرد آخرین سال و جمعیت محل را مورد نظر قرار دهند. 


2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از وصول گزارشهای مذكور از طریق انتشارات اگهی در روزنامه های كثیر الانتشار تهران و مركز هر استان یا به هر طریق ممكن دیگر از متقاضیان برای ثبت نام و شركت در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق دعوت به عمل خواهد آمد. 


3- برای جلوگیری از بروز هرگونه اشكال در انجام امر لازم است به سران دفاتر ازدواج و طلاق آن منطقه اخطار نمایند تا از درخواست تغییر محل دفترخانه خود از حوزه مربوطه به حوزه دیگر خودداری و ادارات ومناطق ثبتی نیز در آینده از ارسال این قبلی درخواستها و پیشنهادات خودداری نمایند. 


بخشنامه شماره 3147/10-22/5/60 
مهر و تابلو دفاتر ازدواج و طلاق 


بند 146- مهرها و تابلوهای دفاتر ازدواج و طلاق باید طبق نمونه تصویبی سازمان ثبت باشد و سردفتران ازدواج و طلاق حق دخل و تصرف در آن را ندارند و باید در كلیه اوراق شماره و محل دفترخانه و نام و مشخصات كامل سردفتر چاپ شود. 


بند 211 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده. 


تهیه دفاتر ازدواج و طلاق از واحدهای ثبتی 


بند 147- سردفتران ازدواج و طلاق، هر حوزه ثبتی در موقع خرید دفتر جدید باید دفتر تمام شده را به مسئول فروش دفتر ارائه نمایند دفتر جدید پس از ملاحظه دفتر تمام شده تحویل خواهد شد. 


بند 219 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 
نحوه ثبت شماره مسلسل قباله ازدواج و طلاق در دفتر 


بند 148- سردفتران ازدواج و طلاق مكلفند شماره مسلسل چاپی قباله های ازدواج و طلاق را كه طبق ماده چهارده نظامنامه دفتر ثبت ازدواج باید به ذینفع بدهند با قید تاریخ در ستون ملاحظات ثبت مربوطه قید و امضاء نمایند. 


بند 214 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده 
قید مراتب عدم ثبت در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 


بند 149- سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق هر روزی كه سندی ثبت نكرده اند آخر وقت همان روز باید مراتب را در دفتر قید و امضاء كنند. 


بند 212 مجموعه بخشناه های تاآخر سال 49 اصلاح شده 


فهرست وقایع 


بند 150- سردفتران ازدواج و طلاق مكلفند پرسشنامه های تسلیمی اداره ثبت احوال را با كسب اطلاع و پرسش از زوجین تكمیل همزمان با تسلیم اعلامیه به اداره مزبور تسلیم نمایند. 


بند 215 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
عدم تعلق حق الثبت به سند نكاحیه 


بند 151- الف: چون بموجب ماده 2 قانون ازدواج نسبت به مهریه در تنظیم سند نكاحیه حق الثبت تعلق نمیگیرد لذا نسبت به اقرارنامه های وصول آنهم اخذ حق الثبت به مأخذ مقرر در سند مورد ندارد. 


ب: چنانچه بعلل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید بموجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد كه در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد، چون با توجه به تصریح ماده 113 قانون مالیات بر درآمد و اینكه اساساً مهریه در اصل و هنگام ثبت در دفتر ازدواج نیز از تعلق حق الثبت معاف است. 
اقرار به وصول یا انتقال صداق 


بند 152- در كلیه موارد انتقال صداق و نیز در مورد اقرار به وصول صداق كه در غیر دفتر ازدواج مربوطه صورت میگیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوطه استعلام شود. همچنین است در مورد ثب طلاق خلع و مبارات كه پس از ثبت انتقال بشرح بالا مراتب بایستی ظرف 24 ساعت بدفتر ازدواج مربوطه اعلام و رسید اخذ شود. 


بند 221 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
صداق غیرمنقول 


بند 153- در مورد صداق غیرمنقول باید قبلاً وضعیت ملك از ثبت محل استعلام شود با وصول پاسخ و نودن اشكال اقدام به ثبت واقعه گردد. 


اگر سردفتر دارای دفتر اسناد رسمی باشد بایستی عین قباله را مانند سند رسمی در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء كند وگرنه قباله را به نزدیكترین دفتر اسناد رسمی بفرستد تا سردفتر آنرا عیناً در دفتر اسناد رسمی ثبت و امضاء كرده و در ظهر قباله شماره و تاریخ ثبت دفتر را ذكر و امضاء نماید سپس خلاصه مربوطه را برابر مقررات به ثبت محل بفرستد. 


برای ثبت واقعه ازدواج و طلاق در دفتر اسناد رسمی بشرح بالا باید هزینه قانونی ثبت هم ارسال شود بهرحال تسلیم قباله بمتعاقدین قبل از ثبت آن در دفتر اساد رسمی بشرح فوق ممنوع میباشد. 


بند 205 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49 
بردن دفتر به جلسه عقد 


بند 154- صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق در صورتیكه در مجالس عقد حاضر میشوند باید دفتر ازدواج را با خود همراه ببرند كه زوجین و معرفین و شهود در همان جلسه دفتر راامضاء نمایند. 


بند 188 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
دادن رونوشت توسط دفاتر ازدواج و طلاق 


بند 155- رونوشتهائی كه به تقاضای ذینفع وسیله صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق تهیه میشود باید هزینه قانونی آن به صندوق ثبت محل پرداخت شود. 


بند 193 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده. 
ثب سند- صدور اجرائیه 


بند 156- دفاتر ازدواج و طلاق مكلفد در موقع ثبت سند مشخصات و نشانی كامل زوجین و شهود و معرفین را بور صریح و خوانا قید نمایند و همچنین در هنگام صدور اجرائیه و اخطاریه نیز بایستی مشخصات كامل و نشانی صریح طرفین را قید نمایند. 


بند 209 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
امضاء ثبت و قباله در مورد نكاح با اجازه ولی 


بند 157- در مواردیكه اجازه ولی زوجه ضرورت دارد، بایستی ولی زوجه ثبت دفتر و قباله ازدواج راامضء نماید. 


بند 198 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49 
حق التحریر 


بند 158- سردفتران ازد.ا و طلاق مكلفند علاوه بر صدور و تسلیم قبض حق التحریر مبلغ دریافتی را در ظهر قباله نیز قید و امضاء نمایند. 


بند 201 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
ثبت بذل و رجوع 


بند 159- در مورد بذل و رجوع بما بذل باید مراتب در ستون شرح طلاق ثبت مربوطه و طلاقنامه قید و جریان امر را به دفتر ازدواج و دفتر رسمی مربوطه و زوج اعلام نمایند. 
اقرار به رجوع بمابذل 


بند 160- در مورد رجوع زوجه به آنچه بذل كرده میتواند مراتب را بموجب سندرسمی اعتراف نماید در اینصورت سردفتر تنظیم كننده سند مكلف است ظرف مدت 24 ساعت رونوشت اداری سند را به دفتر طلاق مربوطخ ارسال دارد، همچنین است در مورد هر اعتراف و یا توافق رسمی طرفین نسبت به واقعه ازدواج ثبت شده در دفتر اسناد رسمی و دفتر ازدواج. 
منع ثبت وقایع جدید در دفاتر 


بند 161- سردفتران ازدواج و طلاق كه كفالت دفاتر دیگر به آنها واگذار و سوابق تحویل میشود نباید واقعه جدیدی را در دفاتر مزبور ثبت نمایند. 


بند 186 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده 
خط و نگارش 


بند 162- صاحبان دفاتر ازداوج و طلاق نیز باید در تحریر دفاتر و اوراق از جوهرهای ثابت استفاده كنند كه قابل تغییر و زوال نباشد. 


بند 187 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 
استفاده از قبوض اقساطی 


بند 163- در مواردیكه ضمن عقد ازدواج و اجرای طلاق بین زوج و زوجه قراردادی بسته میشود كه و.جهی بطور اقساطی تادیه شود سردفتران مكلفند برای پرداخت اقساط از قبوض اقساطی رسمی مانند سایر اسناد رسمی استفده نمایند. 


بند 190 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
حكم دادگاه درباره سن 


بند 164- در مواردیكه سن شخصی طبق حكم قطعی داده اصلاح شود ملاك حكم دادگاه میباشد و باید سن مندرج در شناسنامه در متن سند قید و موضوع حكم توضیح داده شود. 


بند 191 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
خروج از حوزه مأموریت 


بند 165- صاحبان دفاتر ازدواج و طلاق حق ندارند بدون كسب اجازه قبلی از ثبت محل از حوزه مأموریت خود خارج شوند. 


بند 192 مجموعه بخشنامه های تاآخر سال 49 
شمول مواد 53 و 54 قانون ثبت نسبت به سران دفاتر ازدواج و طلاق 


بند 166- ماده 53 و 54 قانون ثبت شامل سردفتران ازدواج و طلاق نیز میباشد. 


بند 194 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
مشخص نبودن تاریخ تولد در ورقه هویت 


بند 167- در موردیكه روز و ماه تولد در ورقه هویت قید نشده تاریخ تولد اول مهرماه همان سال محسوب خواهد شد. 


بد 196 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 
دعوی فوت شوهر 


بند 168- ادعای فوت شوهر بدون قید در شناسنامه مسموع نیست باید مدعی به اداره ثبت احوال راهنمائی شود مگر آنكه فوت شوهر طبق مدارك قانونی از قبیل گواهی حصر وراثت و غیره محرز باشد. 


بند 203 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
بذل غیرمنقول 


بند 169- الف: در مورد بذل صداق غیرمنقول باید وضعیت ملك از ثبت محل استعلام و پس از رسیدن پاسخ و نبودن اشكال اقدام به ثبت كنند. 


ب: در مورد بذل صداق غیرمنقول سردفتر طلاق باید مواد ثبت دفتر را به دفتر اسناد رسمی كه قباله ازدواج را ثبت كرده بفرستد تا مراتب را برابر مقررات ثبت و خلاصه آنرا به ثبت محل ارسال دارند. 


ج: اگر مال غیرمنقول دیگری مورد بذل باشد باید مانند قباله ازدواج عیناً طبق مقررات در دفتر رسمی ثبت و خلاصه آنرا به ثبت محل بفرستد. 


د: در مواردیكه ملك بذل میشود سردفتر نمیتواند قبل از انقضاء عده سند انتقالی را ثبت نماید. 


بند 206 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
عدم رسمیت قباله های عادی ازدواج و طلاق و نحوه رسمیت دادن به آنها 


بند 170- قباله های عادی ازدواج و طلاق قابل ثبت در دفتر ثبت ازدواج و طلاق نمیباشد ولی زوجین میتوانند برای رسمیت دادن به آنها مواد 66 و 68 اصلاحی آئیننامه قانون ثبت احوال بیكی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و طبق ضوابط اقرارنامه لازم در خصوص مورد تنظیم نمایند. 


بند 204 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده 
شرایط تنظین اقرارنامه زوجیت 


بند 171- با توجه به مقررات قانونی هرگاه شناسنامه زوج ومدارك تسلیمی دیگر دلالت كند كه زوج همسر دیگری ندارد و این معنی مورد تأیید زوجه هم قرر گیرد ثبت اقرارنامه رسمی طبق ماده 68 اصلاحی مصوب سال 23/12/1350 آئیننامه قانون ثبت احوال بلاشكال است و باید در متن سند اعتراف طرفین به اینكه زوج همسر دیگر ندارد نیز تصریح و قید گردد. 


بند 255 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده 
ثبت نكاح منقطع و بذل مدت 


بند 172- در مورد نكاح منقطع و بذل مدت چون طلاق مطابق قانون مدنی مخصوص نكاح دائم است، بنابراین بذل مدت كه مخصوص نكاح منقطع است محتاج به گواهی عدم امكان سازش از دادشگاه نمیباشد. 
ارسال پاسخ مقامات رسمی 


بند 173- سردفتران ازدواج و طلاق مكلفند پاسخ نامه ها و مكاتبات مقامات رسمی را فوراً بدهند. 


بند 213 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 
قباله ازدواج و طلاق 


بند 174- واحد فروش اوراق مالی سازمان ثبت و همچنین ادارات ثبت شهرستانها مكلفند عقدنامه و طلاقنامه را با تعیین شماره مسلسل چاپی و پس از ثبت آن در دفتر مخصوص بخود سردفتران ازدواج، و طلاق از طرف آنها بفروشند. 


چنانچه در موقع تحریر این برگها در دفاتر مزبور دفترچه باطل گردد باید لاشه آنرا عیناً به واحد فروش مربوطه در مركز و به حسابداری ثبت مربوطه در شهرستانها تحویل نمایند. 


بند 217 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 اصلاح شده 
وظیفه سردفتران ازدواج و طلاق در مورد فهرست و آمار شناسنامه های مخدوش 


بند 175- صاحبان دفتر ازدواج و طلاق باید رعایت مقررات را كرده و در تنظیم فهرست و آمار دقت نمایند كه تمام ستون های آن پرشده و نقصی نداشته باشد و اگر شناسنامه مخدوش یا ناخوانا برخورد نمودند از ثبت واقعه خودداری و صاحب شناسنامه را برای تعویض آن به ادازه ثبت احوال راهنمائی نمایند. 


بند 195 مجموعه بخشنامه های ثبتی اصلاح شده تا آخر سال 49 
اعلامیه 


بند 176- دفاتر ازدواج و طلاق مكلفند با رعایت ماده 31 قانون ثبت احوال هر 15 روز یكمرتبه وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را كه در دفاتر به ثبت میرسد طبق نمونه به نزدیكترین بخش ثبت احول تحویل و رسید اخذ نمایند. 


بند 216 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده 
وضع دفاتر ازدواج و طلاق بعد از تعلیق یا انفصال صاحب دفتر 


بند 177- هر یك از صاحبان دفاتر كه معلق و منفصل یا بركنار میشوند شخصاً و در صورت فوت سردفتر وارث آنها مكلف هستند كه پس از وصول ابلاغ تعلیق یا انفصال و همچنین فوت سردفتر بهیچ وجه مداخله و تصرفی در دفاتر و اوراق مربوطه به آن ننمایند و كلیه سوابق را طبق صورت مجلس به كفیل یا كسی كه از طرف ثبت متبوعه تعیین میشود تحویل نمایند. 


بند 185 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 
تفهیم شروط مندرج در نكاحیه به زوجین 


بند 178- در رابطه با نكاحیه های جدید كه متن آن به تصویب شورایعالی قضائی رسیده است لازم است به كلیه دفاتر ازدواج و طلاق سراسر كشر ابلاغ نمائید كه تكلیف شرعی و قانونی دارند قبل از انشاء عقد ازدواج یك شروط مندرج در نكاحیه را برای زوجین قرائت و تفهیم و هر شرطی كه مورد توافق زوجین قرار گرفت ذیل آنرا امضاء نمایند و سردفتران ازدواج مكلفند شروط مورد توافق را ضمن عقد نكاح ایجاب نمایند و لازم است قبل از اجرای صیغه عقد بزوجین تذكر دهند كه قبول شروط مندرج در نكاحیه الزامی نیست و منوط به توافق قبلی طرفین است. 


ضمناً متذكر میگردد تخلف از این دستور موجب تعقیب انتظامی خواهد شد. 


بخشنامه شماره 10220/10-30/11/62 براساس نامه شماره 53541/1-17/11/52 شورایعالی قضائی. 
ابلاغ واقعی اخطار به زوجه 


بند 179- با توجه به شكوائیه هائی كه به اینجانب واصل شده و تذكر دادستان محترم كل كشور و با در نظر گرفتن جهات شرعی و احتیاط مقتضی است به دفاتر ازدواج و طلاق بخشنامه شود كه لزوماً ابلاغ اخطاریه ها واقعی باشد نه قانونی و از حالت زن مطلقه اخبار شود تا خدای نكرده خلاف شرعی انجام نگیرد. بخشنامه شماره 2823/10-3/4/63

تعداد نمایش : 3692 <<بازگشت

مناسبت ها

پیوندها